الکترونیک 3
 
شماره درس: 033-25

نام درس: الکترونیک 3

 پیشنیاز: الکترونیک 2

همنیاز:

شرح درس:

1.   یادآوری

مشخصات BJT، JFET و مدارهای پایه

2.  BJT

ساختمان داخلی و مدلهای این ترانزیستورها (بررسی دقیق‌تر نسبت به الکترونیک 1) مروری بر فیزیک BJT، ماکرومدل و مدار معادل BJT، مدار معادل فرکانس بالای BJTو بررسی روش بدست آوردن پارامترهای مربوطه

3.  پاسخ فرکانسی

بررسی ترانزیستور در فرکانس بالا در مدارهای یک طبقه

-    تقویت‌کننده‌های یک طبقه (CB, CC, CE)

-    پاسخ فرکانس Zin، Zout، AV مربوط به هر کدام از تقویت‌کننده‌های فوق

-    پاسخ فرکانسی طبقه تفاضلی

-    تقویت‌کننده کاسکود و پاسخ فرکانسی آن

1.   پایداری مدارهای فیدبک‌دار و جبران فرکانسی

-    بررسی پایداری (حاشیه فاز و ...)

-    روش ثابت زمانی صفر و بدست آوردن قطب‌های غالب

-    جبران‌سازی فرکانسی و روش‌های مختلف آن

-     Slew Rateتقویت‌کننده‌های عملیاتی

2.   بررسی تقویت‌کننده عملیاتی LM741

-    تشریح مدار داخلی

-    بدست آوردن نقاط کار ترانزیستورها

-  بدست آوردن مشخصات دینامیکی(Maximum output.Swing. SR, CMR, AV, RO, RI)

6. MOSFET

-   فیزیک مختصر MOS

-   مدار معادل فرکانس پایین و فرکانس بالای  MOS

-   مدارهای اصلی MOS (منابع جریان، تقویت‌کننده‌های یک طبقه، CG, CD, CS)

-   مدار کاسکود MOS

-   تقویت‌کننده عملیاتی MOS با تشریح جزئیات کامل

-   پاسخ فرکانسی تقویت‌کننده‌های MOS

7.  نویز و افست

8.  تقویت‌کننده‌های باند باریک و نوسان‌سازی‌های سینوسی