فهرست دروس اختیاری دوره کارشناسی
 

1- دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مهندسی برق مجاز به اخذ دروس اختیاری از سبد کلیه دروس دانشکده می باشند. موافقت استاد راهنما و درس برای اخذ کلیه دروس دوره های تحصیلات تکمیلی برق الزامی است.

2- دانشجویان با موافقت دانشکده مربوطه، استاد راهنما و شورای آموزشی دانشکده مهندسی برق قادر به اخذ دروس اختیاری از سبد دروس دانشگاه می باشند.

 
دانشکده فیزیک
شماره

واحد

نام درس
24263 4 اکوستیک #
24141 3 نسبیت 1
 
دانشکده مهندسی کامپیوتر
شماره

واحد

نام درس
40254 3 ساختمان داده ها و الگوریتم
40415 3 نظریه زبان ها و ماشین ها
40354 3 طراحی الگوریتم ها
 
دانشکده مهندسی عمران
شماره

واحد

نام درس
20011 3 استاتیک *
20012 3 دینامیک ^
 
دانشکده مهندسی شیمی
شماره

واحد

نام درس
26633 2 مبانی مهندسی محیط زیست
26256 3 استاتیک و مقاومت مصالح *
26111 3 ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 &
26212 4 مکانیک سیالات ×
23011 3 شیمی عمومی 1
 
دانشکده ریاضی
شماره

واحد

نام درس
22144 4 منطق ریاضی
22256 3 آشنایی با جبر خطی
22325 4 انالیز ریاضی 1
22543 4 آنالیز هندسی
22882 4 تحقیق در عملیات 1
 
دانشکده مهندسی مکانیک
شماره

واحد

نام درس
28568 3 ارتعاشات مکانیکی #
28161 3 ترمودینامیک 1 &
28567 4 دینامیک مکانیک ^
28461 3 مکانیک سیالات 1 ×
28261 3 استاتیک *
 
دانشکده مدیریت
شماره

واحد

نام درس
44165 3 رهبری و رفتار سازمانی
44261 3 تحلیل دینامیک های سیستم
44700 3 مبانی اقتصاد
44111 3 اقتصاد خرد
44112 3 اقتصاد کلان
44012 3 اقتصاد ایران
 
دانشکده مهندسی صنایع
شماره

واحد

نام درس
21131 3 اقتصاد مهندسی
21418 3 روش های تولید 1
21532 3 کنترل پروژه
21612 3 طرح ریزی واحدهای صنعتی
21721 3 مبانی تحقیق در عملیات مهندسی
 

 * فقط یک درس از این دروس اختیاری محصوب می گردد.

 & فقط یک درس از این دروس اختیاری محصوب می گردد.

 ^ فقط یک درس از این دروس اختیاری محصوب می گردد.

 # فقط یک درس از این دروس اختیاری محصوب می گردد.

 × فقط یک درس از این دروس اختیاری محصوب می گردد.