فهرست دروس اختیاری دوره کارشناسی  ( دانشجویان ورودی 86 به بعد )
 

1 - دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مهندسی برق مجاز به اخذ دروس اختیاری از سبد کلیه دروس دانشکده می باشند. موافقت استاد راهنما و درس برای اخذ کلیه دروس دوره های تحصیلات تکمیلی برق الزامی است.

2  - دانشجویان با موافقت دانشکده مربوطه، استاد راهنما و شورای آموزشی دانشکده مهندسی برق قادر به اخذ دروس اختیاری از سبد دروس دانشگاه می باشند.

3  - دروسی که دانشجویان ورودی 86 به بعد می توانند از دانشکده های مدیریت و صنایع به عنوان دروس اختیاری از جدول زیر به شرط رعایت پیش نیازی دانشکده های ارائه دهنده و کسب موافقت آن ها اخذ نمایند:

  

واحد

شماره درس

دانشکده مدیریت                  دانشکده صنایع

شماره درس

واحد

3

44101

اصول مدیریت                        یا       اصول مدیریت

21633

 

3

4

44714

مبانی اقتصاد                          یا        اقتصاد 1 و

                                                   اقتصاد 2

21114

21115

2

2

3

44261

تحلیل دینامیک های سیستم      یا  تحلیل سیستم ها

21982

 

2

3

44122

روش تصمیم گیری برای مدیران  یا    اقتصاد مهندسی

21401

 

3

3

44314

مدیریت پروژه                        یا      کنترل پروژه

21532

 

3

3

44012

اقتصاد ایران

 

 

 

3

44004

مبانی مدیریت تکنولوژی

 

 

 

3

44165

رهبری و رفتار سازمانی

 

 

 

3

44262

تحلیل دینامیک های بنگاه های اقتصادی

 

 

 

 

 

                                         مبانی تحقیق در عملیات

                                               (دانشکده صنایع)

21721

3